آرشیو مجله طبل

مجله شماره 2 / شهریور ۹۹

جنگ سرد، هنرهای زیبا (ب)

 • کارنامه انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی| امین آریان‌راد
 • کارنامه انجمن ایران و آمریکا| امین آریان‌راد
 • سه جریان ادبی و هنری در ایران| محمد‌حسین خسروپناه
 • تاریخ فولبرایت| گفت‌و‌گو با مقصود فراستخواه
 • بنیاد فرانک لوید رایت| گفت‌و‌گو با کمال کمونه
 • نوگرایی در سایه حمایت| مهسا طهرانی
 • اندی وارهول در تهران| برایان واترمن
 • چپ و نقاشی ۱۳۵۷-۱۳۶۰| جواد حسنجانی
 • شورای نویسندگان و هنرمندان ایران| پرویز حبیب‌پور
 • هنر توده‌ها| سجاد باغبان‌ماهر
 • تهران گرم، تهران سرد| گفت‌و‌گو با شهروز نظری