بخشی از متن‌های شماره ۳

تاثیر جنگ سرد بر ادبیات

فریدون مجلسی اتحاد جماهیر شوروی، که در اواخر جنگ جهانی اول تأسیس شد، دولتی ایدئولوژیک بود که، با استناد به انبوهی از ادبیات فلسفی با

شعر ایران و جنگ سرد

کامیار عابدی گفتمان عدالتخواهی و برابری‌طلبی پس از انقلاب اکتبر در روسیه (۱۹۱۷) و تشکیل کشور شوراها، به‌تدریج، به یکی از عمدهترین و غالبترین گفتمانها

نشریات روس‌ها در ایران

گفت‌وگوی علی دهباشی با ابراهیم گلستا آقای گلستان، آیا شما دربارۀ کسانی‌که در‌حدود دهۀ ۲۰ و ۳۰ با ادبیات روس در ارتباط بودند و فعالیت‌هایی

جنگ سرد در عرصه ادبیات کودک و نوجوان

امین آریان‌راد براساس مادۀ سوم، انجمن می‌توانست درصورت ‌امکان شعبی در دیگر شهرهای ایران راه‌اندازی کند. بر همین اساس در نیمۀ نخست سال ۱۳۲۳، شعبه‌‌های

گفتمان چپ

حمیدرضا دالوند ما از سهم و نقش پدیده‌ای سخن می‌گوییم که در طول نزدیک به یک سده موجودیت آن نه شکل و قالب یکسان و

آن سال، سال بدی بود!

محمد مفتاحی ادبیات فارسی در دورۀ معاصر، با سنّت‌شکنی‌ها و نوگرایی‌های شاعران پیشرو راهی تازه درپیش گرفت. نیما نخستین نوگرای معاصر نبود؛ اما بی‌تردید مهم‌ترین