شعر ایران و جنگ سرد

کامیار عابدی

گفتمان عدالتخواهی و برابری‌طلبی پس از انقلاب اکتبر در روسیه (۱۹۱۷) و تشکیل کشور شوراها، به‌تدریج، به یکی از عمدهترین و غالبترین گفتمانها در جهان تبدیل شده بود. شمار در‌خور توجهی از فرهیختگان، روشنفکران و نیز بخشی از تودهها با اقبال به این گفتمان به «مرام اشتراکی» گراییدند یا دست‌کم با آن همدل بودند. آنان اتحاد شوروی را نماد و نمونۀ‌ استقرار عدالت و برابری میشمردند.