بایگانی ادبیات و علوم انسانی
بررسی سیمای زن قهرمان در بوف کور هدایت و اشعار بودلر
سرشت و سیمای قهرمان در تعزیه و آیینِ شبیه‌خوانی
سیما و منش قهرمان‌ـپهلوان ایرانی
جست‌وجوی بی‌فایدهٔ قهرمان زن در ادبیات داستانی معاصر
ظهور قهرمان، از جهان اسطوره تا مدرنیتهٔ ایرانی
نگاهی به پدیداری قهرمان ذیل سفر آگاهی روح انسان
نظریه‌پردازی در خصوص ساختار اجتماعی قهرمان
ترجمه : ایمان خدافرد
مبانی، فرایندها و هدف (بخش اول)
ترجمه : روشنک روشنایی
این مقاله پدیدهٔ دگردیسی قهرمانانه را بررسی می‌کند: چیستی‌اش، چگونگی رویدادش، و چرایی اهمیتش. ابتدا، شش نوع دگرگونی قهرمان را توضیح می‌دهیم: ذهنی، اخلاقی، احساسی، معنوی، جسمانی و انگیزشی. سپس استدلال می‌کنیم که این دگردیسی‌ها در خدمت پنج کارکرد هستند: تسریع رشد تکاملی، مساعدت در بهبود و سلامت‌بخشی، ترویج وحدت اجتماعی، پیشبرد جامعه و عمیق کردن ادراک کیهانی. منابع درونی و بیرونی دگرگونی با تأکید بر اهمیت حضور راهنمای مجرب در ایجاد رشد دگردیسانه بحث شده‌اند