بایگانی نشریات روس‌ها
نفوذ از مسیر نشر
آقای گلستان، آیا شما دربارۀ کسانی‌که در‌حدود دهۀ ۲۰ و ۳۰ با ادبیات روس در ارتباط بودند و فعالیت‌هایی که داشتند اطلاعاتی دارید؟ به‌طورمثال با کسانی که ادبیات روسی ترجمه می‌کردند. خیر، من با آنها هیچ آشنایی‌ نداشتم. یک آقایی بود که این کتاب‌ها را ترجمه می‌کرد، ولی من اصلاً با او رابطه‌ای نداشتم. به‌عنوان مترجم با کسانی که در حزب بودند و فعالیت داشتند، کسانی مثل شفیعی‌هاو محمدحسین تمدن، آیا با آنها آشنایی داشتید؟ من اصلاً در عمرم با آدمی به اسم شفیعی‌ها روبرو نشدم. اصلاً نمی‌دانستم چه کسی است. تمدن از کلاس هفتم هم‌کلاسی من بود. او کار ترجمه انجام نمی‌داد. او آدم خیلی‌خیلی درستی بود، اهلِ جهرم بود و رفیقِ خیلی‌خوب من هم بود و از کلاس هفتم متوسطه هم هم‌کلاسی من بود تا آخر.