بایگانی نمایشنامه‌نویسی
شکل‌گیری نمایشنامه‌نویسی متعهد در ایران
زمینۀ تاریخی و سیاسی: کودتای 28 مرداد و برقراریِ سیاست سرکوب کودتا در 28 مرداد 1332، که با حمایت، برنامه‌ریزی و اجرای سازمان سیا و ام آی-60 با همکاری دولتمردان و نظامیان وفادار به محمدرضاشاه پهلوی انجام شد، باعث سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق شد. کودتا در عین بی‌تفاوتی حزب توده، مذهبیون و دیگر گروه‌ها انجام شد. «غلبۀ کودتا در واقع نشانۀ فقدان آمادگی احزاب و نیروهای رزمنده در جامعه بود.