بایگانی آموزش در ایران
اصل چهار ترومن و آموزش
ترجمه : محمد سروی‌زرگر
این مقاله به بررسی شماری از نوشته‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ آموزش در ایران می‌پردازد. [بازۀ زمانی مدنظر] از آغاز برنامۀ «اصل چهار» هری ترومن در ایران را تا لحظۀ ادغام آموزش در «انقلاب سفید» محمدرضاشاه پهلوی دربر می‌گیرد. در سال‌های اخیر، برخی از پژوهشگرانِ انجمن مورخان روابط خارجی آمریکا (SHAFR)،[1] من‌جمله من، نگاهی به کتاب‌ها و مقالات منتشرشده در این زمینه انداخته‌ایم و از این آثار و همچنین اسناد آرشیوی به‌عنوان منابع اولیه در مطالعۀ نحوۀ ادغام نظام‌های آموزشی آمریکایی در نظام آموزشی ایران در سال‌های آخر سلطنت شاه (1941-1979) استفاده کرده‌ایم.