فصل اول | شمارهٔ ۳

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

جنگ سرد
ادبیات و نشریات (الف)
224 صفحه
آذر ١٣٩٩

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان
سردبیر مهمان: مهسا طهرانی

مشاوران سردبیر: پیمان پورحسین، محمد طلوعی، برزو فروتن

ویراستاران: مسیح آذرخش، عطیه عصارپور
نمون هخوان: رؤیا کیانی

مدیر اجرایی: یاسمن حاجی‌نبی
دستیار اجرایی: نسیم موسوی

مدیر هنری: پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
صفحه آرا: صفاالدین امامی
تولید: استودیو طبل
ناظر تولید: حسین سلطانی

با تشکر از فرزان اسدیان، مونا جان‌محمدی، آرش صادق‌بیگی، کیان فروتن، آرش نصیری