شماره‌های منتشر شده طبل

قهرمان
فیگور قهرمان (ب)
خرداد ۱۴۰۲
قهرمان
فیگور قهرمان (الف)
اسفند ۱۴۰۱
قهرمان
تولد قهرمان (ب)
آذر ۱۴۰۱
قهرمان
تولد قهرمان
شهریور ۱۴۰۱