شماره‌های منتشر شده طبل

مجله طبل

جنگ سرد
ادبیات و نشریات (ب)
اسفند ۱۳۹۹

مجله طبل

جنگ سرد
ادبیات و نشریات (الف)
آذر ١٣٩٩

مجله طبل

جنگ سرد
هنرهای زیبا (ب)
شهریور ۱۳۹۹

مجله طبل

جنگ سرد
هنرهای زیبا (الف)
خرداد ۱۳۹۹