شماره‌های منتشر شده طبل

جنگ سرد
سینما، تئاتر، موسیقی (ب)
شهریور ۱۴۰۰
جنگ سرد
سینما، تئاتر، موسیقی (الف)
خرداد ۱۴۰۰
مجله طبل
جنگ سرد
ادبیات و نشریات (ب)
اسفند ۱۳۹۹
جنگ سرد
ادبیات و نشریات (الف)
آذر ١٣٩٩