بایگانی ترجمه
گفت‌وگویی دربارهٔ اینکه فرانکلین چگونه جهت یافت؟
سیاست کلی انتشارات فرانکلین چگونه تعیین می‌‌‌شد؟ سیاست اصلی ایجادکنندگان انتشارات فرانکلین، که گروه تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا بودند، بر این اساس بود تا علاقه‌مندان و خوانندگان کشورهایی که زبان دومشان انگلیسی نبود را به کمک تجربه و آماده‌سازی کتب ادبی، علمی، اجتماعی، فنی و… با مسائل آنها آشنا نمایند. آیا مؤسسۀ انتشارات فرانکلین در ابتدا برای مدیریت و گرفتن اعضا به گرایش‌‌‌های سیاسی افراد دقت داشت؟ برای مدیریت شعب هجده‌گانۀ مؤسسه هیچ‌گونه گرایش سیاسی را در نظر نمی‌‌‌گرفتند، فقط به کارآمدی مدیران نظر داشتند
بررسی داستان‌نویسی و ادبیات
پس از سخنرانی چرچیل در مارس ۱۹۴۶ دربارۀ فروافتادن پردۀ آهنین شوروی بر برخی از کشورهای اروپایی، استالین وی را به جنگ‎‌افروزی متهم کرد. سخنرانی هری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، در مارس ۱۹۴۷، مبنی بر ضرورت جلوگیری از پیشرفت کمونیسم در جهان، اعلان جنگ سرد بود. در پایان همین سال، با شدت‌گرفتن تنش میان آمریکا و شوروی، جنگ ایدئولوژیک دو اردوگاه سرمایه‎‌داری و سوسیالیسم آغاز شد: متفقینِ زمان جنگ جهانی از هم جدا شدند و ضمن پرهیز از عملیات نظامی، بر سر مواضع جهانی سوسیالیسم و سودای جهان‌گشایی امپریالیسم، درگیر جدلی درازمدت شدند. حالا دیگر، جهان عرصۀ رقابت سخت دو بلوک شده بود.
با تأکید بر جریان ترجمه در ایران
در آغاز مقاله باید به این نکته اشاره کرد که در ارائۀ‌ تاریخ تا آنجا که در توان داریم باید از «زنده‌باد - مُرده‌بادها» پرهیز کنیم و حقیقت را تا محدوده‌ای که شناخته‌ایم بیان کنیم و از حُبّ و بغض شخصی نسبت به افراد بپرهیزیم. در این حقیقت مسلم تاریخی، که فردی به نام رضاخان - متولد روستای آلاشت - بعد از رسیدن به درجۀ‌ سرهنگیِ قزاق‌ها و به دلایل بسیار زیاد برای حکومت ایران برگزیده شد و عامل اصلی آن هم انگلستان بود، هیچ جای شک و تردیدی نیست. ایرانِ دورۀ‌ احمدشاه در بَلبَشوی عظیمی گرفتار بود. این احساس دیرینۀ‌ تاریخیِ ما، که یک مُنجی یا دستِ غیبی - همانند فرزندان دلیر آریاییان و یا شاه‌عباس و نادر و... - ظهور خواهد کرد و آرامش و رفاه را به مملکت ارزانی خواهد داشت، در ذهن تودۀ‌ مردم بی‌سواد و حتی اندک منوّرالفکرها هم موج می‌زد.