بایگانی روانکاوی
منطق قهرمانیگری در عصر کلاسیک و مدرن از منظر روانکاوی
هدف مقالۀ حاضر بررسی مفهوم قهرمان در عصر کلاسیک و مدرن از منظر روان‌کاوانه است. بر این اساس، ابتدا مبحث تولد قهرمان و مفهوم گناه در قهرمان کلاسیک را طرح می‌کند؛ سپس، با تکیه بر دو قهرمان کلاسیک (آشیل و آنتیگونه) و دو قهرمان مدرن (سوفی و سیگنه)، با میانجی مفاهیم روان‌کاوانه (گناه، میل، رانه، وضعیت استبداد و ترور) آن­ها را باهم مقایسه می­کند.