بایگانی معماری سوسیالیستی
پروژه‌ای ناتمام برای تهران
اهمیت سیاسی معماری عموماً در ارتباط با [تأثیر فضا بر شکل‌گیری و] تبلور فضایی مفهوم شهروندی بررسی شده است؛ بازارها، مساجد، میادین و خیابان‌ها از بهترین نمونه‌های چنین فضاهایی هستند. در همین‌ راستا، یک معماری سیاسی تقریباً مفهومی همسان با معماری ساختمان‌های عمومی و یا فضای عمومی پیدا می‌کند، جایی که شهروندی ابتدا تبیین شده و سپس تمرین می‌شود. هرچند، عاملیت سیاسی معماری تنها منحصر به عرصۀ عمومی نمی‌باشد.