شماره‌های منتشر شده طبل

قهرمان
آوا و بانگ قهرمان (ب)
اسفند ۱۴۰۲
قهرمان
آوا و بانگ قهرمان (الف)
آذر ۱۴۰۲
قهرمان
فیگور قهرمان (ج)
شهریور ۱۴۰۲
قهرمان
فیگور قهرمان (ب)
خرداد ۱۴۰۲