بایگانی ادبیات ایران
با تأکید بر جریان ترجمه در ایران
در آغاز مقاله این نکته را عرض کنم که در ارائۀ تاریخ تا آنجا که در توان داریم باید از «زنده‌باد – مُرده‌بادها» پرهیز کنیم و حقیقت را تا محدودهای که شناخته‌ایم بیان کنیم و از حُبّ و بغض شخصی نسبت به افراد بپرهیزیم. در این حقیقت مسلم تاریخی، که فردی به نام رضاخان – متولد روستای آلاشت – بعد از رسیدن به درجۀ سرهنگیِ قزاقها و به دلایل بسیار زیاد برای حکومت ایران برگزیده شد و عامل اصلی آن هم انگلستان بود، هیچ جای شک و تردیدی نیست.