بایگانی ادبیات معاصر
تولد قهرمان در آثار محمود دولت‌آبادی
مهرک‌علی صابونچی: «قهرمان» در هریک از حوزه‌های ادبیات و علوم انسانی معنا و مفهوم ویژهٔ خود را دارد و پژوهشگران و متخصصان هر حوزه، متناسب با آنچه برداشت می‌کنند، علل و عوامل متعددی را دربارهٔ چیستی قهرمان و چگونگی پیدایش و تولدش ذکر کرده‌اند. ما، در پی مطالعات آغازین خود، متوجه شدیم که می‌توان به وجوه مشترکی در اغلب تعریف‌هایی که از قهرمان ارائه می‌شود دست یافت. در پی آن، امکانی به‌وجود می‌آید که، براساس این وجوه مشترک، به تعریفی نسبتاً راضی‌کننده و کلی از قهرمان برسیم