بایگانی ادبیات کودک
۱۳۵۷-۱۳۳۲/ ۱۹۷۹-۱۹۵۳
مقالۀ پیش رو به بررسی فعالیت‎ مطبوعات و ناشرین غربی و شرقی و ادبیات کودک و نوجوان در ایران و در طول سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۵۷/ ۱۹۵۳-۱۹۷۹، اختصاص دارد که با مروری بر عملکرد انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی و نیز دیگر فعالیت‎‌های مرتبط با آن کشور آغاز می‌کند و سپس بررسی خود را به مجلۀ زمین و مردم، ارگان تبلیغاتی اصل چهار ترومن در ایران، و نیز بنگاه ترجمه و نشر کتاب تسری خواهیم داد و درنهایت، با مروری بر محتوای دو عنوان از کتاب‎‌های منتشرشده از این دست، مقاله را به‌پایان می‎رسانیم.
۱۹۵۳-۱۹۴۵/۱۳۳۲-۱۳۲۴
جنگ سرد از همان آغاز (۱۳۲۴/ ۱۹۴۵ به بعد) در وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ایران تبلور و تجلی یافت. ازآن‌جمله، تسری جنگ سرد به حوزۀ ادبیات کودکان و نوجوانان است. ازاین‌منظر، کارگزاران فرهنگی و سیاستمدارانِ دو اردوگاه رقیب شرق (به سرکردگی شوروی) و غرب (به سرکردگی ایالات متحده و بریتانیا) تلاش می‎کردند، ازطریق ادبیات، داستان‎ها و اشعاری مناسب، که در چارچوب تفکرات و سیاست‎های آنان در ایران تألیف، تدوین و ترجمه شده بود، بر کودکان و نوجوانان و مآلاً خانواده‎های آنان تأثیر گذاشته و از این طریق، به‌ویژه در بلندمدت، نقش مهمی در شکل‎گیری و جهت‎دهی توسعۀ فرهنگی ایران داشته باشند. مقالۀ حاضر بررسی کوتاه و مختصری پیرامون پدیدۀ مذکور در ایران در نخستین سال‎های جنگ سرد (۱۳۲۴-۱۳۳۲/ ۱۹۴۵-۱۹۵۳) است.