بایگانی تاریخ فولبرایت
آموزش: راهی برای تأثیرگذاری
ابتدا از تاریخ و ریشۀ فولبرایت به­‌خصوص در ایران آغاز کنیم. برنامۀ فولبرایت (Fulbright U.S. Student Program) از ۱۹۴۶ در دورۀ جنگ سرد و بعد از جنگ‌‌‌های جهانی ارائه شد. فولبرایت، سناتوری از ایالت آرکانزاس و شخصی دانشگاهی بود و در سال ۱۹۹۵ فوت کرد. در دورۀ کندی، که فضای جهانی بعد از جنگ دچار سوءتفاهمات شده بود، وجدان جهانی جریحه‌‌‌دار بود و پیامدهای بسیار زیانبار جنگ خود را نشان می‌‌‌داد، فلسفه و سیاست و تکنولوژی و سیستم‌‌‌های اجتماعی و... همگی تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتند. ایدۀ صلح اهمیت یافت چون فضای پساجنگ، هزینه‌‌‌های جنگ را به درشتی تمام نشان می‌‌‌داد. فولبرایت در چنین موقعیتی باید دیده شود.