بایگانی تعزیه
سرشت و سیمای قهرمان در تعزیه و آیینِ شبیه‌خوانی
بستگی دارد که چه تعریفی از اسطوره داشته باشیم. یک وقت، از آن مصداقی عینی به مفهوم یک قهرمان می‌گیرید. یک وقت هم مضمون یا موضوع یا مبحثی را به‌عنوان اسطوره می‌شناسیم، مثل اسطورهٔ خیر و شر.