بایگانی حبیب محمدی
نگاهی به تأثیر مهاجرت اجباری بر پرورش هنرمند در دوران جنگ سرد
در راستای مقالۀ حبیب محمدی و شاگردانش مسیر طولانی‌ای طی شد و سعی بر آن بود تا به منابع جدیدی دست یابم. حبیب محمدی از حیث معلمی و تأثیری که بر شاگردانش در رشت داشته، اهمیت دارد. در آرشیو موزۀ هنرهای معاصر تهران و شهرداری رشت جستجو کردم و با دوستان و نزدیکانی که دیداری با او داشتند گفتگو انجام شد. خانوادۀ حبیب محمدی آلبومی از عکس‌های او را به آرشیو و مرکز اسناد رشت تحویل داده بودند که نامشخص بودن سرنوشت آن نقصانی در کسب اطلاعات شد. در آرشیوهای روسیه به دنبال آثار او، که قبل از مهاجرت به ایران توسط دولت شوروی مصادره شده بود، گشتم که باز هم ناکام ماندم.