بایگانی دوبله
دوبله در فیلم‌های خبری
تبلیغات سیاسی از طریق سینما در ایران از طرف قدرت‌های بزرگی که تمایل به دخالت و نفوذ در ایران داشتند سابقۀ دیرینه‌ای داشت. تقریباً از همان سال‌های آغازین تأسیس و فعالیت سینماها در ایران، نفوذ تبلیغاتی و سیاسی از طریق سینما و فیلم‌های تبلیغاتی خبری در دستور کار کشورهایی نظیر شوروی، آلمان و انگلستان قرار گرفت. فیلم‌های تبلیغاتی در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ و پس از آن از طریق وزارت دربار و مجاری دولتی در اختیار سینماها قرار می‌گرفت. در زمان رضاشاه، شرکت «فوکس قرن بیستم» در ایران نمایندگی دایر کرد و در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ سفارتخانه‌ها به توزیع فیلم مبادرت کردند؛ ضمن اینکه رابطۀ رضاشاه با آلمان هیتلری باعث شد تا شهریور ۱۳۲۰ خرید فیلم از کمپانی «اوفا» افزایش یابد. در واقع، سینما، که در همه‌جای دنیا وسیلۀ سرگرمی و تفریح عامه بود، در ایران از همان ابتدا، علاوه‌بر سرگرمی، وسیله‌ای در جهت اهداف سیاسی و تبلیغاتی قدرت‌های بزرگ درآمد. در این میان، حکومت وقت ایران در دوران رضاشاه هم، که پی به اهمیت فیلم‌های خبری جهت تبلیغات برده بود، سعی در تهیۀ فیلم از وقایع مهم نظیر سفرهای خارجی یا دستاوردهای داخلی نمود.