بایگانی سرود رولاند
آرمان، ارزش و فرهنگ مولد قهرمان
ترجمه : ایمان خدا فرد
در آثار ادبی، قهرمان مردی است که او را می‌ستایند و از او تقلید می‌کنند. به همین دلیل، قهرمان همواره تجسم آرمان‌های فرهنگی است که او را خلق کرده. رخدادهای تاریخی و شرایط اجتماعیِ فرهنگ‌های مختلف موجب می‌شود که صفات مختلفی در رهبران ارج یابد. این ارزش‌های اجتماعی هم در اَعمال قهرمان بازتاب می‌یابند، هم در انگیزه‌های قهرمانانه. این مقاله بر قهرمانانِ ایلیاد، انه‌اید، بیووُلف و سرود رولاند متمرکز می‌شود و به ارزیابی این موضوع می‌پردازد که رخدادهای تاریخی و موقعیت‌های فرهنگی چگونه به تصویرِ قهرمانان در این آثار شکل می‌بخشند.