بایگانی شارل بودلر
بررسی سیمای زن قهرمان در بوف کور هدایت و اشعار بودلر
می‌دانیم که مدرنیته (تجدد) با مدرنیزاسیون (نوسازی) و نیز مدرنیسم (نوگرایی) یکسان نیست؛ عادتاً مدرنیته در دورهٔ مدرنیزاسیون روی می‌دهد و مدرنیسم بر این دو مترتب است. در ایران، تقریباً تردیدی نیست که تجدد با انقلاب مشروطه (۱۲۸۵- ۱۲۹۰ش) و اندیشمندان آن (به‌خصوص طالبوف) آغاز شد، اما نوسازی