بایگانی عصر کیهانی
نوروز در گسترهٔ تاریخ هنر و فرهنگ ایران
شما در نوشته‌ها، کلاس‌ها و سخنرانی‌هایتان، که در باب تاریخ فرهنگ و هنر ایران است، از عصری یاد می‌کنید که با مقولهٔ زمان، زمان ازلی و سرآغازْ ارتباط مستقیم دارد و آن را عصر کیهانی نامیده‌اید. از شما می‌خواهم گفت‌وگویمان را با این موضوع شروع کنیم و به ارتباط نوروز، به‌عنوان آغاز سال ایرانشهر، با این عصر کیهانی برسیم.