بایگانی فیلمفارسی
قهرمان‌پروری در سینمای عامه‌پسند عصر پهلوی
ترجمه : محمد سروی‌زرگر
در این فصل، به بررسی مضامین و نمونه‌هایی از مردانگی و قهرمان‌پروری در ادبیات فارسی‌زبانان و تاریخ ایران می‌پردازم تا فهم بهتری از بازآرایی این مضامین در سینمای عامه‌پسند عصر پهلوی ارائه دهم.