بایگانی فیگور
تحلیلی بر فراشد فیگورهای قهرمانی
«روایت» یکی از پدیده‌های مهمی است که هم‌پای تاریخ بشر در فرهنگ‌ها و زبان‌ها و زمان‌های مختلف حضور داشته است. این حضور حتی از هم‌پایی فراتر رفته است، به‌طوری‌ که «روایت» در کار ساخت تاریخ و فرهنگ نقش اصلی را داشته و دارد. به‌نوعی، ما، در مواجهه با گذشته و تاریخ و در نسبت با اکنون و آینده، در حال روایت کردن یا گوش سپردن به روایت‌های مختلفیم