بایگانی کودکان و نوجوانان
ایران میانهٔ غرب و شرق
در این مقاله به تأثیر جنگ سرد در تولید دیداری برای کودک و نوجوان در ایران پرداخته می‌شود، ساختار نوشتاری-دیداری مقاله برای خواننده باید تأکید شود. تصاویر بخشی از ساختار مقاله هستند. «حوادث ۲۱ ژوئیه (سی‌ام تیر) ممکن است کاملاً به‌صورت نقطۀ عطفی در تاریخ ایران درآید، چون برای اولین‌بار طبقۀ حاکم کوچک این کشور خود را در برابر توده‌های عظیم مردم، که به‌خوبی سازمان یافته‌اند، ناتوان می‌یابد. در آینده جلب پشتیبانی این توده‌ها ممکن است در برابر هر حکومتی، که بخواهد در ایران حکمرانی کند، به‌صورت عامل تعیین‌کننده درآید.» میدلتون، متصدی سفارت انگلستان در ایران.