بنیاد فرانک لوید رایت

گفت‌وگو با کمال کمونه

آن زمان بلوک غرب و شرق را داشتیم. در ایران بلوک شرق کمونیستها بودند و به خاطر حضور حزب تودهای که در ایران بود، تمام نویسندگان و رجال تحت تأثیر ادبیات روسیه بودند. حتی تئاتر هم اینگونه بود، ولی معماری ما تحت تأثیر غرب بود. بهخاطر اینکه اشخاصی همچون محسن فروغی از بوزار پاریس به ایران آمدند. ما که دانشجو شدیم دانشکده کاملاً بوزاری بود. از دانشگاه که در سال ۴۲ فارغالتحصیل شدم، کمکم از ایتالیا هم اساتیدی آمده بودند و درواقع بچههایی بودند که در ایتالیا درس خوانده و حال در تهران تدریس میکردند، اما باقی هنرهای ما (جز معماری) تحت تأثیر روسها بود.