کارنامۀ انجمن ایران و آمریکا

امین آریان‌راد

بر اساس مادۀ یکم اساسنامه، مرکز انجمن در تهران قرار داشت، اما در صورت اقتضا در دیگر شهرها امکان تأسیس شعبه وجود داشت.

بر این اساس انجمن به‌‌‌مرور شعبی را در اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد و کرمانشاه راه‌‌‌اندازی کرد که تحت ریاست مستقل هیئت‌‌‌مدیرۀ خود فعالیت می‌‌‌کردند. دربارۀ این شعب اطلاع چندانی در دست نیست، چنان‌‌‌که حتی تاریخ راه‌‌‌اندازی برخی شعب دانسته نیست. می‌‌‌دانیم که شعبۀ مشهد در ۲۰ مهر ۱۳۳۵، شعبۀ شیراز در ۲۵ بهمن ۱۳۳۸ و شعبۀ اهواز در اسفند ۱۳۵۱ راه‌‌‌اندازی شدند. از اطلاعاتی که دربارۀ شعبۀ مشهد در دسترس است می‌‌‌توان گفت این شعب در شکل محدودتری همان فعالیت‌‌‌های شعبۀ مرکزی را پی می‌‌‌گرفتند.