جنگ سرد در عرصه ادبیات کودک و نوجوان

مسعود کوهستانی‌نژاد

جنگ سرد از همان آغاز (۱۳۲۴/ ۱۹۴۵ به بعد) در وجوه مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ایران تبلور و تجلی یافت. ازآنجمله، تسری جنگ سرد به حوزۀ ادبیات کودکان و نوجوانان است. ازاینمنظر، کارگزاران فرهنگی و سیاستمداران دو اردوگاه رقیب شرق (به سرکردگی شوروی) و غرب (به سرکردگی ایالات متحده و بر یتانیا) تلاش می‌کردند، ازطر یق ادبیات، داستان‌ها و اشعاری مناسب، که در چارچوب تفکرات و سیاست‌های آنان در ایران تألیف، تدوین و ترجمه شده‌بود، برکودکان و نوجوانان و مآلا خانواده‌های آنان تأثیر گذاشته و از این طریق، به ویژه در بلندمدت، نقش مهمی در شکل‌گیری و جهت‌دهی توسعۀ فرهنگی ایران داشته باشند. مقالۀ حاضر بررسی کوتاه و مختصری پیرامون پدیدۀ مذکور در ایران در نخستین سال‌های جنگ سرد (۱۳۳۲-۱۳۲۴/ ۱۹۵۳-۱۹۴۵) است.