گفتمان چپ

حمیدرضا دالوند

ما از سهم و نقش پدیده‌ای سخن می‌گوییم که در طول نزدیک به یک سده موجودیت آن نه شکل و قالب یکسان و ثابتی داشته و نه هرگز برنامۀ منظم و مشخصی برای چنین فعالیت‌های علمی ارائه کرده است. نهادها و تشکیلات سیاسی چپ از روزگار مشروطه تا به امروز فراز و فرودهای خود را داشته است؛ اگرچه در روایت تاریخ، به‌طور معمول، جریان‌های سیاسی خود را در امتداد تشکیلات پیشین بیان می‌کنند