نگاهی گذرا به ادبیات ایران در دوره جنگ سرد

نورالدین سالمی

از شهریور ۱۳۲۰  ترجمۀ آثار نو یسندگان روس رونق گرفت. از روزنامۀ مردم گرفته تا مجلۀ پیام نو (ناشر افکار انجمن روابط ایران و شوروی) و نیز کتابی تحت عنوان بیست‌وپنج سالگی جمهوری آذربایجاِن شوروی که در سال ۱۳۲۴ از طرف انتشارات خانۀفرهنگ «ُوکس» به چاپ رسید. در این دوره، آثارگورکی، تولستوی، چخوف و پوشکین به بازار آمد و این‌کار تا سال‌ها ادامه یافت.