تاثیر جنگ سرد بر فضای فرهنگی-ادبی ایران

حسن میرعابدینی

پس از سخنرانی چرچیل در مارس ۱۹۴۶ دربارۀ فرو افتادن پردۀ آهنین شوروی بر برخی از کشورهای اروپایی، استالین وی را به جنگ‌افروزی متهم کرد. سخنرانی هری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، در مارس ۱۹۴۷، مبنی بر ضرورت جلوگیری از پیشرفت کمونیسم در جهان، اعلان جنگ سرد بود.