دیپلماسی فرهنگی شوروی در ایران

نودار موساکی و لانا راوندی-فدای

اتحاد جماهیر شوروی یکی از نیروهای خارجی مؤثر در ایران نیمۀ اول قرن بیستم بود که پس از پیروزی سال ۱۹۳۴ استالینگراد واجد شأن و منزلتی روزافزون در عرصۀ بین‌المللی شد. اما پس از جنگ جهانی دوم، که این کشور به ناظری کم‌اهمیت در روابط خارجی ایران بدل شده بود، سعی کرد پیوندهایش را با ایران از نو احیا کند.